Faaliyet Alanı | Rezidans, Ev, Ofis ve Konut Projeleri | Nurol GYO
 
 

Faaliyet Alanı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın genel faaliyet alanları, aşağıda belirtilen maddeleri kapsıyor.

Nurol GYO, yasal faaliyet alanının çerçevesini bu maddelerle tanımlıyor.

 • Ortaklık portföyünün oluşturulması, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapılması, ortaklık portföyünü çeşitlendirerek yatırım riskini en aza indirecek şekilde dağıtılması;
 • Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı işlemler ve menkul kıymetler hakkındaki gelişmelerin sürekli olarak izlenerek ortaklık portföyünün yönetimine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapılması veya yaptırılması;
 • Ortaklık portföyünü oluşturan veya portföye alınması planlanan varlıklar hakkında GYO Tebliği uyarınca gerekli hukuki şartların sağlanıp sağlanmadığının araştırılması, bu hususta gerekli raporların temin edilmesi;
 • Portföydeki varlıkların değerinin tespitine ilişkin raporların hazırlanmasının sağlanması;
 • Portföy dışarıdan danışmanlık hizmeti alınması suretiyle yönetiliyorsa, ilgili kuruluşların çalışmalarının izlenmesi;
 • GYO Tebliği ile kendilerine yüklenilen diğer görevlerin ve yürütülmesine izin verilen diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi...

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın ayrıca, GYO Tebliği’ndeki sınırlar saklı kalmak üzere; aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirme hakkı bulunuyor:

 • Gayrimenkul sertifikalarının, konut kredileri karşılığında ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin ve bunlara benzer nitelikte oldukları Kurul’ca kabul edilen menkul kıymetlerin alışı ve satışını gerçekleştirilmesi;
 • Diğer sermaye piyasası araçlarının alınıp, satılması ve ters repo işlemleri yapılması;
 • Alım-satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkullerin alışı ve satışı;
 • Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişinin temini;
 • Mülkiyet edinerek alım-satım kârı elde edilmesi veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazilerin alımı;
 • Kamu veya özel tüzel kişiliklerince veya gerçek kişilerce, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkullerin mülkiyetini edindikten sonra, kazanç elde etmek amacıyla satışı;
 • İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme karı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapılması;
 • Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurulması ve bu hakkın kullanılması;
 • Devremülk irtifakı kurulması, sahip oldukları arsalar üzerinde ticari kâr elde etmek amacıyla üst hakkı yükümlüsü olunması;
 • Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek projelerin, yukarıda anılan şartların sağlanması koşuluyla kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirilmesi;
 • Kurul’ca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, ileride oluşacak kira gelirlerinden pay almak amacıyla mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin yukarıda belirtilen, ilgili şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapılması;
 • Belirtilen şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapılması;<
 • Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkullerin alınıp satılması, gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı menkul kıymetlere yatırım yapılması;
 • Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralanması ve bunların tekrar kiraya verilmesi;
 • Dövize dayalı işlemlerinin kur ve borçlarının doğurduğu faiz oranı risklerine karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapılması, opsiyon yazılması, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alınması...
 

Bu yazıyı paylaşın