Faaliyet ve Yatırımlara İlişkin Yasaklar | Nurol GYO
 
 

Faaliyetlere ve Yatırımlara İlişkin Yasaklar

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın faaliyetleri dışında kalan konular, aşağıdaki maddelerde yer alıyor. Buna göre, GYO'ların belirtilen faaliyetleri göstermelerine yasalarca izin verilmiyor.

 • GYO'lar Bankalar Kanunu’nda tanımlandığı üzere, mevduat toplayamıyor ve mevduat toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamıyorlar.
 • GYO Tebliği’nde izin verilen işlemler dışında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamıyorlar.
 • GYO Tebliği’nde izin verilen yatırım alanları ile sınırlı olmak üzere kendi adına portföy işletmeciliği faaliyeti dışında sermaye piyasası faaliyetinde bulunamıyorlar.
 • Hiçbir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemiyor, bu amaçla personel ve ekipman edinemiyorlar. Ancak yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışında kalıyor.
 • Portföylerinde bulunan gayrimenkulleri, kiracılara bu varlıklarla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı hizmetleri sunacaklarsa kendileri işletemiyor ve bu amaçla personel istihdam edemiyorlar. Ancak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca portföyde bulunan gayrimenkullerde yapılan yöneticilik görevi, işletme faaliyeti kapsamında değerlendirilmiyor.
 • Kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç olmak üzere başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremiyorlar.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın yatırımları ile ilgili yasal sınırlamalar ise şöyle sıralanıyor:

 • GYO'lar hiçbir şekilde hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların sermayesine ve yönetimlerine hakim olma amacı güdemiyor ve hiçbir ortaklıkta sermaye veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip olamıyorlar.
 • Altın ve kıymetli madenlere yatırım yapamıyorlar.
 • Borsa’da veya Borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamıyorlar. Sermaye piyasası araçlarının alım-satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur.
 • Mala dayalı vadeli işlem sözleşmelerine veya mala yatırım yapamıyorlar.
 • Menkul kıymetleri açığa satamıyor, ödünç menkul kıymet işlemi yapamıyorlar.
 • Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamıyorlar.
 • Kanunen ödemekle yükümlü olduğu vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere; varlıkların portföye alımı sırasında varlık değerinin %3’ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamıyorlar.
 • Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara yatırım yapamıyorlar.
 

Bu yazıyı paylaşın